umowa zlecenie a staż pracy

Umowa zlecenie to drugi, obok umów o pracę, najczęściej stosowany rodzaj porozumień zawieranych między pracodawcami a pracownikami, a w wypadku umowy zlecenia między zleceniodawcami i wykonawcami.

Na rynku pracy najczęściej kwestię zatrudnienia i wynagrodzenia regulują umowy o pracę

Obwarowane licznymi przepisami Kodeksu Pracy i innych aktów dotyczących tego obszaru, są umowy o pracę najbardziej pożądanymi formami zawierania porozumień z puntu widzenia zatrudnionych – umowa o pracę w stopniu najwyższym chroni pracownika.
Umowa zlecenia ma swoje oparcie prawne głównie w Kodeksie Cywilnym, a treść Kodeksu Pracy można stosować do umowy zlecenia ze znacznym ograniczeniem

Całość porozumień dotyczących pracy i wynagrodzenia wyczerpuje trzeci typ umów – umowy o dzieło. Umowa o dzieło, to porozumienie zawarte na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego między zleceniodawcą i wykonawcą. W porównaniu z umową o pracę ten rodzaj umowy w stopniu najniższym chroni prawa pracownicze, ale za to jest najbardziej korzystny z punktu widzenia swobody w wykonywaniu pracy przez zleceniobiorcę.

Każda umowa zlecenia, aby miała moc prawną, musi zawierać następujące elementy:
1. Oznaczenie stron umowy.
Strony umowy to zleceniodawca i zleceniobiorca. Najczęściej spotyka się umowy zlecenia zawierane między firmami i osobami fizycznymi, więc w treści umowy należy podać pełną nazwę firmy oraz dane osoby przyjmującej zlecenie. Pełne nazwy i dane podaje się na początku mowy, a w dalszej treści używa się określeń: zleceniodawca i zleceniobiorca.

2. Określenie przedmiotu umowy.
To bardzo ważna część umowy. Od sposobu opisania, na czym ma polegać świadczenie zależeć mogą w przyszłości roszczenia czy reklamacje którejś ze stron umowy. Określając czego od zleceniobiorcy oczekuje zlecający pracę należy to zrobić w sposób na tyle zrozumiały, aby zakres umowy ocenił nie tylko ten kto ją podpisuje, ale również osoba postronna, niezwiązana z branżą.

Mówiąc kolokwialnie – zanim podpiszemy, sprawdźmy czy przyszły szef zapisał w umowie dokładnie to, czego od nas oczekuje i oceńmy, czy jesteśmy w stanie podołać takiemu zleceniu.
Niedokładne sprecyzowanie przedmiotu umowy może dać obu stronom powód do roszczeń, które niejednokrotnie kończą się sprawami sądowymi.

umowa zlecenie

3. Wysokość wynagrodzenia.
To bardzo ważny punkt umowy. Od roku 2017 w umowach zlecenia określając wysokość wynagrodzenia należy podać stawkę godzinową. W 2018 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 13,70 zł. Zawieranie umów ze stawką niższą jest niezgodne z prawem. Zleceniodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia – na podstawie ewidencji w każdej chwili można sprawdzić, czy zachowana jest wysokość stawki określonej w umowie.

Jeśli w trakcie trwania umowy zostanie podniesiona minimalna stawka godzinowa, to ten punkt umowy automatycznie zmienia swoją treść i zleceniodawca musi zastosować się do nowych przepisów przy kolejnej wypłacie.

Jeśli chodzi o powiązania wysokości wynagrodzenia z innymi czynnikami niż stawka godzinowa, to umowy zlecenia wypadają tu niekorzystnie w porównaniu z umowami o pracę. Rozpatrując zależność umowa zlecenie a staż pracy, umowa zlecenie a nagroda jubileuszowa, umowa zlecenie a trzynasta pensja okazuje się, że żadne dodatkowe elementy, które zwiększają wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę nie są brane w przypadku wykonywania pracy na zlecenie.
Istnieje możliwość zawierania umów zlecenia nieodpłatnych – to należy również zapisać w treści umowy.

4. Czas trwania umowy.
W treści umowy należy umieścić dokładną datę rozpoczęcia oraz zakończenia umowy.

staż pracy

5. Podpisy stron umowy.
Zleceniobiorca oraz zleceniodawca (lub jego pełnomocnik) podpisują się pod tekstem umowy. Jeśli umowa ma więcej niż jedną stronę, to należy na każdej stronie umieścić parafkę, która po pierwsze potwierdza zapoznanie się z treścią, a po drugie zabezpiecza dokument przed fałszerstwem polegającym na zmianie treści stron, które można wydrukować na nowo.
Zleceniodawca, którym najczęściej jest firma, umieszcza na umowie swoje pieczęcie. Czasem, zgodnie z regulaminem firmy, przed podpisaniem umowy przez strony swoje kontrasygnaty umieszczają radca prawny i główny księgowy.

W umowie zlecenia można również nieobowiązkowo zawrzeć inne informacje:
– termin wypłacania należności,
– sposób realizowania wypłaty (w kasie gotówką, czekiem, przelewem na konto),
– określenie miejsca wykonywania pracy, jeśli jest ono poza siedzibą firmy.

Umowa zlecenia wygasa w dniu określonym w treści

Biorąc pod uwagę fakt, że Kodeks Cywilny nie określa na jaki czas można zawrzeć umowę zlecenia, ani nie ogranicza ilości takich umów między tymi samymi stronami, umowa zlecenia przedłużana aneksem może łatwo przekształcić się w narzędzie ucisku łamiące prawa pracownicze.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here