umowa o dzieło - pit

Umowa o dzieło to rodzaj umowy cywilnoprawnej zawieranej między dwiema stronami, przedmiotem której jest wykonanie określonego produktu – usługi, przedmiotu, dzieła literackiego, skomponowanie muzyki itp. Stronami zawierającymi umowę są zlecający wykonanie dzieła oraz przyjmujący wykonanie.

Podstawą prawną zawierania umów o dzieło są przepisy Kodeksu Cywilnego

Prawidłowo skonstruowana umowa o dzieło powinna zawierać następujące elementy:

1. Oznaczenie stron umowy.
To informacja znajdująca się na wstępie umowy, podająca dokładne nazwy, nazwiska, adresy stron, czyli zlecającego dzieło i jego wykonawcy. W dalszej części umowy stosuje się skrótowo określenia: zlecający oraz wykonawca.

2. Określenie przedmiotu umowy.
To zasadnicza część umowy. Zlecający opisuje, jakie efekt ma przynieść praca wykonawcy, czyli co chce uzyskać dzięki zawarciu tej umowy.
Aby obie strony zabezpieczyć przed wzajemnymi roszczeniami, warto przedmiot umowy opisać w sposób niebudzący żadnych wątpliwości przy odbiorze wykonanej pracy.

Zlecający wykonanie dzieła ma prawo wpisać tu swoje wymagania, dotyczące np. użytych materiałów – zastosowanie innych da mu podstawę do wniesienia reklamacji.
Należy pamiętać, że roszczenia strony zlecającej dotyczyć mogą praktycznie tylko efektu końcowego. Jeśli zlecający chce mieć wpływ na powstawanie dzieła na poszczególnych etapach – musi to zapisać w umowie.

Na przykład zamawiając pomnik wykonany z białego marmuru ma prawo zażyczyć sobie, aby marmur był pozyskany przed wschodem słońca, a pomnik był rzeźbiony tylko w godzinach nocnych. Te wymyślone na potrzeby artykuły warunki są celowo przejaskrawione, aby uwypuklić problem dochodzenie roszczeń i praw w umowach cywilnoprawnych. Tylko prawidłowo sformułowana umowa daje podstawy do egzekwowania warunków wykonywania dzieła oraz uzyskanych efektów końcowych.

3. Ustalenie wynagrodzenia.
W przypadku umowy o dzieło ustala się kwotę wynagrodzenia za całość. Jeśli zlecający wypłaca zaliczkę, to musi być to zapisane w tym punkcie umowy. Przy ustaleniu wysokości wynagrodzenia można zapisać dokładnie kiedy i w jakiej formie wynagrodzenie zostanie przekazane wykonawcy dzieła.

praca umowa o dzieło

4. Termin wykonania dzieła.
W umowie nie określa się z reguły terminu rozpoczęcia pracy, a podaje wyłącznie termin zakończenia wykonania dzieła.

5. Podpisy stron umowy.
Treść umowy obie strony poświadczają swoimi podpisami złożonymi pod tekstem. Jeśli umowa ma więcej niż jedną stronę, na każdej z nich umieszcza się skrócone podpisy – parafki.
Obie strony umowy mają prawo poprosić o kontrasygnatę prawników. Prawnicy podpisując się pod tekstem umowy potwierdzają swoim autorytetem poprawność umowy z punktu widzenia obowiązujących przepisów.

Od umowy o dzieło nie odprowadza się składek na ZUS. Ale wynagrodzenie z tytułu umowy, jak każdy dochód, podlega przepisom o podatku dochodowym.
Najczęściej zawierane są umowy między podmiotami gospodarczymi a osobami fizycznymi. Zlecający wykonanie dzieła ma wówczas obowiązek odprowadzenia do Urzędu Skarbowego należnej zaliczki na podatek dochodowy. Po zakończeniu roku podatkowego sporządza informację o zaliczkach i przekazuje ją do US i do wykonawcy dzieła.

Będąc odpowiedzialnym za finanse firmy trzeba pamiętać: umowa o dzieło – PIT 11 wystawiamy w lutym i przesyłamy do fiskusa oraz na adres wykonawcy umowy.
Jeśli umowa ma wartość poniżej 200 zł, to zlecający odprowadza do Urzędu Skarbowego zryczałtowaną stawkę podatku 18% bez stosowania kosztów uzyskania przychodu. Nie ma wówczas obowiązku wystawiania informacji PIT 11.

umowa o dzieło

Jeśli zawarcie umowy o dzieło miało miejsce między dwiema osobami fizycznymi, to żadna z nich nie jest zobowiązana do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy. Podatek zapłaci wykonawca dzieła dopiero po zakończeniu roku podatkowego, wykazując dochód z umowy o dzieło w zeznaniu rocznym.

Umowy cywilnoprawne, których przedmiotem jest wykonanie określonej pracy czy dzieła są dość często ze sobą mylone. Umowa zlecenie i umowa o dzieło różnią się przedmiotem umowy. Ale czasem są sytuacje, w których można zastosować jeden i drugi typ umowy. Z punktu widzenia pracodawcy korzystniejsza jest umowa o dzieło – koszty pracodawcy są dokładnie takie, jakie określa umowa – wynagrodzenie brutto to całość kosztów wymaganych od zamawiającego dzieło.

W umowie zlecenia wykonawca umowy zarabia mniej, ale od wynagrodzenia odprowadzane są składki na poczet przyszłej emerytury, co jest dodatkową korzyścią. Zleceniodawca ponosi jednak dodatkowe koszty składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here