koszty uzyskania przychodu umowa zlecenie

Umowa zlecenie to rodzaj umowy cywilnoprawnej, której celem jest wykonanie przez Zleceniobiorcę określonej czynności dla Zleceniodawcy. Tak jak w przypadku innych umów, ta forma również podlega opodatkowaniu. Część jej przychodu stanowią koszty uzyskania przychodu i zajmują one ważną pozycję, ponieważ pomniejszają one podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym. Im są wyższe, tym niższy jest podatek.

Koszty uzyskania przychodu umowa zlecenie podlegają dwóm rodzajom kosztów

Są to podstawowe koszty uzyskania przychodu, które wynoszą 20% oraz podwyższone koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%. Gdy Umowa dotyczy zarządzania prawami autorskimi bądź innymi wartościami prawnymi i niematerialnymi, wtedy można zastosować zwiększone koszty uzyskania przychodu. Takim przykładem mogą być np. dziennikarze, którzy mają prawo do 50%.
Aby obliczyć koszty uzyskania przychodu przy Umowie zlecenie wpierw należy ustalić podstawę opodatkowania.

W przypadku umowy zlecenie (do kwoty najniższego wynagrodzenie) potrąceniu ulegają składki ZUS. Podstawą do opodatkowania jest wynagrodzenie brutto po odjęciu tych właśnie składek. Później to właśnie od tej kwoty odlicza się koszty uzyskania przychodu w stawce 20% lub 50%.

Natomiast w przypadku umowy zlecenie (powyżej kwoty najniższego wynagrodzenia) potrąca się składkę zdrowotną, a kwota brutto jest podstawą opodatkowania. I to od niej odlicza się koszty uzyskania przychodu w stawce 20 lub 50%.

Jak realnie wyglądają koszty jakie musi ponieść pracownik przy obowiązującej go Umowie zlecenie?
Zleceniobiorca za pośrednictwem Zleceniodawcy pokrywa z wynagrodzenia następujące składki:
– składkę emerytalną – 9,76%
– składkę rentową – 1,5%
– może również opłacić dobrowolnie składkę chorobową – 2,45%
– składkę zdrowotną – 9% i 7,75% od kwoty brutto po uprzednim potrąceniu pozostałych składek
-podatek potrącany z pozostałej części wynagrodzenia, czyli po odliczeniu składek i kosztów uzyskania przychodu

umowa zlecenie

Pokażmy to na przykładzie:
Przyjmijmy, że Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 2000zł brutto. Więc jego wynagrodzenie netto należy obliczyć jak poniżej:
Składka emerytalna 2000 x 9,76% = 195,20
Składka rentowa 2000 x 1,5% = 30,00
Składka chorobowa (dobrowolna) 2000 x 2,45% = 49,00
Suma składek na Ubezpieczenie społeczne, jakie musi zapłacić pracownik wynosi 195,20 + 30 + 49 = 274,20 zł.
Po odliczeniu od wynagrodzenia brutto (2000 – 274,20) zostaje nam 1725,80
Więc kosztu uzyskania przychodu będą wyglądać następująco:
1725,80 x 20% = 345,16 zł.
Kolejnym krokiem jest obliczenie składki zdrowotnej, którą oblicza się dwa razy. Pierwszy raz, by poznać kwotę wpłacaną do ZUS-u czyli 1725,80 x 9% = 155,36 zł
Drugi raz by obliczyć kwotę, o którą pomniejszamy zaliczkę na podatek: 1725,80 x 7,75% = 133,74. Ten wynik zaokrąglamy do pełnej kwoty czyli nasza składka będzie wynosiła 134 zł.

Teraz zostaje nam jeszcze obliczenie zaliczki na podatek dochodowy. Podstawą tego obliczenia jest podstawowy dochód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, które w tym wypadku również zaokrąglamy: 1725,8 – 345,16 = 1381.
Zaliczka na podatek dochodowy wynosi 18%. 1381 x 18% = 248,58. I jest to kwota potrącenia całej zaliczki.
Teraz odejmujemy składkę zdrowotną o którą pomniejszamy zaliczkę na podatek. 248,58 – 134 = 114,58 zł, kwotę tą zaokrąglamy do 115 zł

Jak już mamy wszystkie niezbędne dane, możemy przejść do obliczania pensji netto. Czyli wynagrodzenia, które otrzymamy „na rękę”.
Sumujemy wszystkie składki 274,2 (składka na ZUS) + (składkę zdrowotną pobraną) 155,32 +(zaliczkę podatku wpłaconą do ZUS-u) 115. Daje nam to sumę 544,52 zł.
Teraz wystarczy od kwoty odjąć sumę pobranych składek. 2000 zł – 544,52 = 1455,48 zł. Uzyskana kwota jest tą, którą otrzymamy jako pracownik.

koszty uzyskania przychodu

Choć większość pracowników dąży do podpisania z pracodawcą Umowy o pracę, która bez wątpienia daje duże poczucie bezpieczeństwa, to jednak Umowy zlecenie, często nazywane „Umowami śmieciowymi” mają swoje dobre strony. Dają przede wszystkim więcej swobody w organizacji pracy własnej. Dla kogo więc takie umowy są korzystne? Na pewno dla freelancerów, którzy od kilku lat opanowują runek pracy. Ale także dla studentów, którzy nie są w stanie wykonywać pracy w systemie 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Mając status studenta nie pobiera się składki ZUS i ubezpieczenia społecznego. Pensję w tym przypadku wylicza się następująco.

Koszty uzyskania przychodu umowa zlecenie przy założeniu jak wyżej 2000 zł to 2000 x 20% = 400 zł.
2000 – 400 = 1600. Następnie obliczamy podatek, czyli 1600 x 18% = 288 zł.
Teraz wystarczy od pensji brutto odjąć podatek 2000 – 288 zł = 1712 zł – jest to kwota, którą osoba ze statusem studenta otrzyma „na rękę”.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here