stawka godzinowa wykresy

Umowa zlecenie to typ umowy cywilnoprawnej, którą stosują przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników w oparciu o umowę o pracę. Umowa zlecenia ma swoje umocowanie w Kodeksie Cywilnym. Tylko część zapisów Kodeksu Pracy ma zastosowanie do tego typu porozumień, więc w porównaniu z umową o pracę umowa zlecenie ma znacznie niższą pozycję jako dokument chroniący prawa pracownicze.

Tylko umowa o pracę zapewnia w Polsce osobom zatrudnionym pełną ochronę ich praw.
Zawarcie umowy zlecenia rozpoczyna się zazwyczaj od sporządzenia dokumentu, w którym określone są wszystkie niezbędne wyznaczniki porozumienia. Aby umowa spełniała wszystkie wymogi musi zawierać:

1. Oznaczenie stron.
To nazwanie w umowie strony zlecającej wykonanie pracy oraz strony przyjmującej zlecenie. Pełne nazwy i dane podaje się zazwyczaj tylko raz, na początku umowy. W treści następnych punktów używa się określeń: „zleceniodawca” oraz „zleceniobiorca”.

2. Określenie przedmiotu umowy.
To bardzo ważny punkt – opisanie czego dotyczy umowa. Od sposobu opisania przedmiotu zależy przejrzystość dokumentu, a w przyszłości ewentualnie możliwość roszczeń każdej ze stron.
Niezależnie od tego, jakiej dziedziny dotyczy zakres prac, sposób sformułowania przedmiotu umowy musi być na tyle jasny, napisany w miarę prostym językiem, aby zrozumiały to osoby postronne, niezwiązane z daną branżą.

Powołując się na często zadawane na lekcjach języka polskiego pytanie: „Co poeta miał na myśli?” – podpisujący umowę zleceniodawca ma tak określić zakres umowy, aby przyjmujący zlecenie wykonawca nie musiał dokonywać analizy treści, a zwyczajnie ją rozumiał na wstępie współpracy.

Od poprawności sformułowań przedmiotu umowy może zależeć los roszczeń ze strony wykonawcy umowy, jeśli uzna on, że oczekuje się od niego innych zachowań niż określono to w umowie, albo też reklamacji składanych przez zleceniodawcę, jeśli uzna on pracę za wykonaną nieprawidłowo. Spory sądowe toczone między stronami umów zlecenia najczęściej mają swoje źródło w źle sformułowanym i opisanym przedmiocie umowy.
Krótko mówiąc: zlecający ma jasno określić czego oczekuje, a przyjmujący zlecenie musi mieć świadomość, jak ma te oczekiwania spełnić.

umowa zlecenie - stawka godzinowa

3. Wynagrodzenie.
To istotny punkt umowy, jednakowo interesujący obie strony. Jednak punkt widzenia jest całkowicie odmienny. Zleceniodawca chciałby zapłacić jak najmniej, a wykonawca zlecenia chce zarobić jak najwięcej. Od roku 2017 funkcjonuje przepis nakazujący określanie wynagrodzenia w taki sposób, aby wiadoma była stawka godzinowa. A więc jeśli rozpatrujemy zagadnienie wynagrodzenia pracujących na zlecenie warto pamiętać: jeśli zawierana jest umowa zlecenie – stawka godzinowa podana musi być bezwzględnie!

Obecnie najniższa stawka godzinowa wynosi 13,70 zł brutto

Jeśli w trakcie trwania umowy wysokość stawki ulegnie podwyższeniu, ten punkt umowy z automatu zmienia swoje brzmienie i przy następnej wypłacie zleceniodawca musi się do zmiany przepisów zastosować.
Aby ochronić zleceniobiorców przed wyzyskiem, nakazuje się zleceniodawcom prowadzenie godzinowej ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych na zlecenie. Tylko tak można sprawdzić, czy są zagwarantowane świadczenia płacowe wynikające z przepisów prawa.

4. Czas umowy.
W tym punkcie określa się daty graniczne rozpoczęcia i zakończenia umowy.

5. Podpisy stron.
Umowa nabiera ważności w momencie podpisania przez strony. Przed przedłożeniem czasem konsultuje się zapisy umowy z prawnikami, albo prosi o potwierdzenie dział finansowy. Kontrasygnata prawnika i głównego księgowego lub jej brak nie mają wpływu na ważność umowy w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy składają swoje podpisy i ewentualne pieczęcie pod treścią umowy. Jeśli umowa ma więcej niż jedną stronę druku, warto opatrzyć każdą stronę parafką .To rodzaj zabezpieczenia przez fałszowaniem dokumentów, polegającym na wymianie stron na inne, mające zmienioną treść.

umowa zlecenie

Umowy mogą mieć również inne punkty:
– określenie terminu wypłaty oraz sposobu wypłacania wynagrodzenia (miesięczne, tygodniowe, w formie gotówki, czeku, przelewu),
– wyznaczenie miejsca wykonywania pracy, jeśli jest ono inne niż podana na wstępie umowy siedziba zleceniodawcy.
Umowę zlecenia sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Umowa zlecenia chroniąc prawo do minimalnej stawki godzinowej, nie zapewnia realizacji innych praw pracowniczych w zakresie wynagrodzenia. Pracujący na zlecenie nie mają prawa do trzynastej pensji, premii regulaminowej, nagród jubileuszowych czy dodatku z tytułu wysługi lat. Zleceniobiorcom nie przysługuje również prawo do płatnego urlopu.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here