umowa zlecenie

Istnieją różne formy, w jakich można świadczyć / powierzać pracę. Można to robić w ramach klasycznej umowy o pracę. Wówczas mamy stosunek pracy – pracodawcę, który powierza pracę i pracownika, który ją wykonuje.

Sposób wykonywania pracy oraz warunki, na jakich zawarta jest taka umowa, jaka powinna być minimalna płaca oraz liczba godzin do wypracowania w danym okresie określa Kodeks Pracy. Pracodawca musi zapewnić pracownikowi odpowiednie świadczenia, wymagane warunki pracy, zgodne z wymogami bhp, naliczać i odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także zaliczki na podatek dochodowy.

Inną formę, w której można powierzyć komuś pracę stanowią umowy cywilnoprawne, a więc może to być umowa zlecenia, a także umowa o dzieło. Umowy cywilnoprawne charakteryzują się tym, że są bardziej elastyczne niż umowy o pracę. Zleceniobiorcy nie przysługują świadczenia takie jak urlop wypoczynkowy ani wynagrodzenie chorobowe adekwatne do tego wypłacanego w przypadku choroby w czasie trwania umowy o pracę.

Nie ma też określonego przepisami prawa okresu, w którym taka umowa może zostać wypowiadana przez obie ze stron, co z jednej strony pozwala szybkie zmiany w razie potrzeby, pewnego rodzaju elastyczność, ale z drugiej strony nie chroni Zleceniodawcy przed odmową wykonania pracy przez Zleceniobiorcę; nie chroni też Zleceniobiorcy przed utratą pracy (chyba, że zapisy odnośnie okresu wypowiedzenia znajdują się w samej umowie).

Umowy cywilnoprawne charakteryzują się tym, że najbardziej liczy się samo świadczenie pracy, jej terminowe wykonanie, nie zaś sam fakt, w jakim miejscu praca ta była świadczona, a także przykładowo, ile godzin dziennie praca ta była wykonywana.

W przypadku umów takich jak umowa o dzieło lub umowa zlecenie, praca może także być świadczona przez podwykonawców, niekoniecznie musi być wykonywana przez Zleceniobiorcę osobiście. Zleceniobiorca może zlecać pracę innym osobom (co jest niedopuszczalne w przypadku umowy o pracę), ponieważ – jak to już zostało wcześniej wspomniane – liczy się fakt wykonania pracy, efekt, a nie kto tą pracę wykonuje.

pracownik w pracy

W przypadku umów cywilnoprawnych nie ma także miejsca na hierarchię, jeśli chodzi o organizację, a więc nie ma szefa, kierowników, dyrektorów, menagerów i podwładnych. Mamy za to zleceniodawcę, który pracę zleca, i zleceniobiorcę, który decyduje się ją wykonywać na jego rzecz.

Warto mieć świadomość, że w dzisiejszych czasach zdarzają się nadużycia ze strony zleceniodawców, którzy powinni już być (zgodnie z przepisami) pracodawcami, dlatego, że oczekiwania zleceniodawców wyczerpują wszelkie znamiona umowy o pracę, a więc wymagania stawiane zleceniobiorcom niczym nie różnią się od zwykłej pracy – określony jest czas i miejsce pracy, godziny jej wykonywania, konieczność, by ta praca była wykonywana przez tą osobę, a także wymóg podporządkowania się hierarchii.

Z drugiej strony zleceniobiorcy nie przysługują prawie żadne uprawnienia takie jak zwyczajnemu pracownikowi, np. urlop, wynagrodzenie chorobowe. Należy mieć na uwadze fakt, że takie zachowania są bezprawne i powinno się im zapobiegać.

Najpopularniejszą umową cywilnoprawną jest umowa zlecenia

Chociaż na zleceniodawcy nie ciążą takie same obowiązki jak na pracodawcy, pewne warunki do pracy jednak muszą zostać zachowane, a są to warunki wymagane przez bhp.

Od niedawna istnieje także coś takiego jak płaca minimalna za wykonywaną pracę, określona jako minimalna stawka za godzinę (która jest związana z minimalnym wynagrodzeniem godzinowym w odniesieniu do klasycznej umowy o pracę).

umowa zlecenie - składki

Zleceniodawca musi zdawać sobie sprawę, że oprócz różnorodnych udogodnień ma różne obowiązki (w przypadku, gdy zawarta została umowa zlecenie – składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne muszą być terminowo naliczane i odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Zgłoszeń do ZUS dokonuje się w ciągu 7 dni od początku umowy.

Oczywiście są sytuację wyjątkowe. Na przykład, gdy zleceniobiorca ma inne źródło zarobkowania, z którego to tytułu odprowadzane są składki, i które jest równe przynajmniej równowartości minimalnego wynagrodzenia. W takim przypadku nie ma składek na ubezpieczenia społeczne, a jedynie na zdrowotne. Inną sytuacją jest powierzanie pracy studentowi, który nie osiągnął wieku 26 lat. W tym przypadku nie trzeba go w ogóle zgłaszać do ubezpieczeń.

Innym obowiązkiem zleceniodawcy jest dodatkowo naliczanie i opłacanie zaliczek na podatek dochodowy. Obowiązek ten należy realizować do dnia 20. w każdym miesiącu za miesiąc poprzedzający.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here