umowa zlecenie

W ciągu ostatnich pięciu lat na terenie Polski, nastąpił znaczny wzrost umów zlecenia, niegdyś nazywane były przez wszystkich umowami śmieciowymi i kojarzone głownie z umowami zawieranymi ze studentami, którzy pracowali za najniższe stawki.

Umowa zlecenie jest jedną z umów cywilnoprawnych, czyli takich do których zastosowania nie mają przepisy zawarte w kodeksie pracy. Stronami umowy zlecenia mogą być zarówno osoby fizyczne, jak również osoby prawne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. W prawidłowo skonstruowanej umowie zlecenie muszą być wskazane strony, pomiędzy którymi umowa została zawarta, okres obowiązywania umowy, wysokość nagrodzenia oraz przede wszystkim musi zostać określony przedmiot wykonywania zlecenia. Każdy egzemplarz umowy musi zostać opatrzony podpisami obydwu stron.

Podkreślić należy, że zawarcie umowy zlecenia może zostać zawarte jedynie w formie ustnej. Umowa zlecenie jest szczególnie atrakcyjna dla pracodawcy, bowiem za pracę na podstawie takiej umowy, pracownikowi nie przysługuje urlop wypoczynkowy, ani wynagrodzenie z tytułu urlopu chorobowego. Niemniej zleceniodawca nie jest zwolniony z przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

W umowie zleceniu należy wpisać okres wypowiedzenia, bowiem niewskazanie przedmiotowego terminu może skutkować zerwaniem umowy przez każdą ze stron, bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, czyli de facto zleceniobiorca może wypowiedzieć taką umowę z dnia na dzień.

Zawieranie umów cywilnoprawnych często jest praktykowane przez osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy u pracę, a pracę na zlecenie traktują jako pracę dodatkową. Dzięki takiemu rozwiązaniu, pracownik jest chroniony przez przepisy obowiązujące w kodeksie pracy, wynikające z zawartej umowy o pracę.

Zleceniodawca nie jest zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, emerytalne i rentowe do ZUS, a na zgłoszenie takie, zleceniodawca ma 7 dni, od dnia zawarcia umowy ze zleceniobiorca. Składka na ubezpieczenie chorobowe zależy od dobrej woli zleceniodawcy, niestety w praktyce zleceniodawcy mało kiedy decydują się na opłacanie składek innych niż te przymusowe, ze względu na zwiększone koszty utrzymania zleceniobiorcy.

call center

Pamiętać należy, że uczniowie oraz studencie do 26 roku życia nie są objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami do ZUS wynikającymi z tytułu umowy zlecenia, dlatego bardzo często w ofertach o pracę zamieszczane są w wzmianki o preferowanym wieku poniżej 26 lat. Umowy cywilnoprawne charakteryzują się tym, że nie w nich ściśle określonych godzin pracy, ani konkretnego miejsca wykonywania pracy przez zleceniobiorcę.

Wiele osób decyduje się na podjęcie takiej formy zatrudnienia w związku ze zdecydowanie wyższym wynagrodzeniem netto. Minimalna stawka godzinowa za pracę na podstawie umowy zlecenia w 2018 roku wynosi 13,70 zł brutto. Umowy cywilnoprawne, jak sama nazwa wskazuje są regulowane przez przepisy kodeksu cywilnego. Choć zleceniobiorca nie jest stale kontrolowany przez zleceniodawcę, ma on obowiązek wykonywać swoją pracę z zachowaniem najwyższej staranności.

Ciekawostką dotyczącą umowy zlecenia jest fakt, że w szczególnych przypadkach, zleceniobiorca nie musi danej pracy wykonywać osobiście, może zlecić jej wykonanie innej osobie. Na każdym etapie pracy i na wyraźną prośbę zleceniodawcy, zleceniobiorca ma obowiązek informować swojego przełożonego o postępach poczynionych w wykonywanej przez niego pracy. Pamiętajmy, że umowa zlecenia wygasa również w momencie wykonania przez zleceniobiorcę pracy, która była przedmiotem umowy cywilnoprawnej zawartej między stronami.

umowa zlecenie na laptopie

Pamiętajmy, że zleceniodawca nie może nas obciążyć materialnie za niewykonane lub nieprawidłowo wykonane zlecenie, chyba, że zleceniobiorca celowo i z premedytacją niszczy mienie będące przedmiotem umowy. Umowa zlecenie, podobnie jak staże nie wlicza się do naszego okresu pracy, który niezbędny jest do uzyskania emerytury.

Warto pamiętać, że jeżeli praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia ma cechy stosunku pracy określonego w kodeksie pracy, wówczas można wystąpić do sądu z pozwem o ustalenie istnienia stosunku pracy. Do stosunku pracy zalicza się praca w stałych godzinach i w konkretnym miejscu jak również bezwzględny wymóg osobistego świadczenia pracy na rzecz zleceniodawcy oraz stały nadzór przełożonego nad pracą.

Można również ustalić stosunek pracy z datą wsteczną. Roszczenia wynikające z tytułu umowy zlecenia mogą ulec przedawnieniu. Szczegółowe informacje i okresy przedawnień określone zostały w kodeksie cywilnym.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here